Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Đông Anh và UBND các xã, thị trấn thực hiện cơ chế "một cửa" liên thông trong lĩnh vực này. Mọi công dân khi đến làm thủ tục ở bộ phận "một cửa" cấp xã sẽ được cán bộ phụ trách chuyên môn hướng dẫn kê khai hoàn thiện hồ sơ. Sau khi rà soát, thẩm định ở cấp xã và huyện sẽ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Đông Anh tham mưu với UBND huyện ra quyết định công nhận, cấp giấy, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân và tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong công tác quản lý đất đai.

> bán nhà đất đông anh

> bán đất đông anh

> nhà đất đông anh